• مهندسی ساختمان شمس عمران

Loading

مهندسی ساختمان شمس عمران

اطلاعات پایه

مهندسی ساختمان شمس عمران

ایـن شـرکت علاوه بر عضویت در انجمن های تخصصی صنفی کارفرمایی انبوه سازان، بتن، تونل، مدیریت پروژه و راهسازی موفـق به کسـب گواهینامه صلاحیـت نظام یکپارچـه (IMS) مبتنـی بر استانداردهـای بین المللی 2015 : 9001 ISO (سیسـتم مدیریتکـیفیـت) و 2007 : 18001 OHSAS (ایمنی و بهـداشـت حرفـه ای) و 2015 : 14001 ISO (محیط زیست) و همچنین گواهینامه 2014 : 10002 ISO (سیستم مدیریت رسیدگی به شکایت مشتریان) گردیده است.

میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)، کوچه دهم، پلاک 1

http://www.shamsomran.ir